Klachtenregeling

Er kunnen klachten voorkomen. We onderscheiden twee hoofdgroepen:

a)  klachten over seksuele intimidatie en machtsmisbruik

b)  klachten over het onderwijs

We beschrijven de klachtenprocedure in hoofdlijnen.

a. Klachten over seksuele intimidatie en machtsmisbruik

Als u een klacht heeft op dit gebied, kunt u contact opnemen met de interne contactpersoon. Deze persoon is iemand van binnen de school. De interne contactpersoon voor onze school wil luisteren naar kinderen, collega’s en ouders die klachten hebben en samen met hen bepalen wat er met de klacht gedaan moet worden. Het is niet zijn/haar taak ernstige problemen zelf op te lossen. Hij/zij kan u wel de weg wijzen naar instanties die behulpzaam kunnen zijn. 

Het bestuur van De Vier Windstreken heeft zich aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie en heeft besloten de modelregeling van de klachtencommissie te hanteren voor de scholen van de Stichting. Dit reglement ligt op school ter inzage.

●  Intern contactpersoon uit het team. De naam van de interne contactpersoon staat in de samenvatting van de schoolgids vermeld.
●  Externe vertrouwenspersoon: GGD Midden-Holland, mevrouw A.S. Oey, telefoon 0182 54 56 00.
●  Jeugdgezondheidszorg GGD Utrecht, Postbus 51, 3700 AB  Zeist, telefoon 030 608 60 86, www.ggdru.nl
●  Inspectie van het onderwijs, Info@owinsp.nl, www.onderwijsinspectie.nl, vragen over onderwijs: telefoon 0800 8051 (gratis). Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs, telefoon 0900 1113111 (lokaal tarief)
●  Vertrouwensarts: Via Bureau Jeugdzorg Utrecht, www.bjzutrecht.nl, telefoon 0900 400 55 55
●  Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, telefoon 070 386 16 97, e-mail: info@gcbo.nl, www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

b. Klachten over het onderwijs

Hoe goed iedereen ook zijn best doet, er kan altijd iets gebeuren dat u minder prettig vindt of waar u zich niet in kunt vinden. De school heeft daarom een klachtenregeling. U hebt als ouder volop de gelegenheid om met uw vraag, opmerking of klacht aan te kloppen.
Wij onderscheiden als school de volgende stappen:

1.  U bespreekt uw vraag, opmerking of klacht met de desbetreffende leerkracht.

2.  Indien (het resultaat van) dit overleg voor u onbevredigend is verlopen, verzoeken wij u een afspraak te maken met de directie. Uw opmerking of klacht wordt dan met  de directie, de leerkracht en u besproken.

3.  Als het bovengenoemde traject voor u onbevredigend is verlopen, kunt u zich wenden tot de voorzitter van het college van bestuur van De Vier Windstreken, de heer A. van Duijvenbooden. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid en de taak om beide partijen (ouders en school) hoor en wederhoor te geven en zo mogelijk te bemiddelen in het conflict.

4.  Als bemiddeling door het bestuur niet tot een voor u bevredigende oplossing leidt, kunt u contact opnemen met de contactpersoon van onze school. Die zal u helpen met de verdere klachtenprocedure.
De externe vertrouwenspersoon voor onze school is te bereiken via de GGD Hollands Midden, secretariaat PZJ, telefoon 088 308 33 42, e-mail: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl

Via de contactpersoon van de school kan de Klachtencommissie worden ingeschakeld als onafhankelijke organisatie voor advies. Nadat de vertrouwenspersonen of de Klachtencommissie een advies hebben uitgebracht aan het bevoegd gezag, is het bevoegd gezag verantwoordelijk voor de afhandeling van de klacht.

Op school is de ‘landelijke modelregeling’ aanwezig. De Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs bestaat uit deskundigen op het terrein van seksueel geweld, onderwijs, gezondheidszorg en juridische zaken. Ernstige klachten die niet door bemiddeling van de vertrouwenspersonen kunnen worden opgelost, worden ter beoordeling en advisering voorgelegd aan de Klachtencommissie.
Als er sprake is van een justitiële procedure, worden de werkzaamheden van de Klachtencommissie opgeschort. De Klachtencommissie brengt schriftelijk advies uit aan het bevoegd gezag.