Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de ouders en het personeel richting de directie en het bestuur.

De samenstelling van de MR in het schooljaar 2019-2020 is als volgt:

Oudergeleding:

  • Lenneke Zwanenburg
  • Liesbeth van Lindenberg

Personeelsgeleding:

  • Jacqueline Post
  • Renske Copier (voorzitter)
  • Mineke Huisman

We publiceren hier informatie over en van de MR, zoals algemene informatie, de agenda's van de vergaderingen en informatie over adviezen die we aan de directie hebben gegeven.

Als u (ouder of personeelslid) zaken hebt, waarvan u vindt dat die in het overleg tussen MR en directie besproken moeten worden, schroom niet om met een van ons contact op te nemen. Alleen met uw input kunnen wij op een goede manier uw belangen behartigen!

Klik hiernaast voor het recentste jaarverslag van de medezeggenschapsraad.