Sponsoring

Sponsoring van scholen door bedrijven of instellingen is wettelijk mogelijk. Ook de Immanuelschool kan van deze mogelijkheid gebruikmaken, mits zij zich hierbij aan een aantal voorwaarden houdt.

Er is sprake van sponsoring als de sponsor een tegenprestatie van de school verlangt. Schenkingen vallen dus niet onder het begrip sponsoring. De belangrijkste voorwaarden waaraan scholen bij sponsoring moeten voldoen zijn:

  • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de grondslag en de doelstellingen van onze school;
  • Het onderwijs mag niet afhankelijk worden van sponsoring;
  • Via een klachtencommissie hebben ouders de gelegenheid te melden of ze het oneens zijn met het gevoerde beleid.

Het sponsorbeleid van de Immanuelschool ligt ter inzage op school.