Gelukkig leren           

In het schooljaar 2016-2017 heeft de Vier Windstreken een keuze gemaakt voor gepersonaliseerd leren. Gepersonaliseerd leren gaat over het bieden van unieke, op leerlingen afgestemde, leerprocessen. Dit is op enkele scholen ook zo vormgegeven, zij hanteren unitonderwijs.

Op de Immanuelschool hebben we gekozen voor "gelukkig leren". We vinden het belangrijk dat kinderen afgestemde leerdoelen krijgen maar daarnaast vinden we dat kinderen ook moeten leren om in hun eigen groep te functioneren en klassikale activiteiten te doen voor de groepsbinding.

We bieden kinderen een, op hun niveau, aangepast onderwijsaanbod. Bij Snappet (leerlingsoftware via een tablet) wordt geregistreerd wat leerlingen al kunnen en nog lastig vinden. Naar aanleiding van de resultaten wordt de oefenstof voor de volgende les klaargezet. In groep 4 t/m 8 werken de leerlingen voor rekenen en spelling op een tablet.

Leerlingen leren op verschillende manieren en in een verschillend tempo. De instructie, het leerstofaanbod en de tijdstoebedeling kunnen dus per leerling verschillend zijn. Kinderen werken op hun eigen ontwikkelingsniveau. De leerkracht biedt een lesdoel aan. Kinderen die dit doel al beheersen kunnen verder met hun eigen lesdoel. Kinderen die nog niet aan het doel toe zijn oefenen met eerdere doelen die op de leerlijn ervoor komen. De leerkracht heeft een coachende rol en kijkt welke leerlingen er extra begeleiding nodig hebben om hun eigen doel te behalen.

Wereldwijs

In schooljaar 2017-2018 hebben we het gepersonaliseerd leren verder uitgebouwd in thematisch onderwijs, waarbij we werken aan de kerndoelen van wereldoriëntatie en waarbij leerlingen ook met hun eigen leervragen aan de slag gaan.

De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur worden binnen een thema aangeboden. Ook burgerschap en creatieve vorming zijn aspecten die in het thematisch onderwijs verwerkt zijn. Het thematisch onderwijs biedt mogelijkheden om thema's uit te werken waarbij aandacht is voor 21e eeuwse vaardigheden.

Voorbeelden van deze vaardigheden zijn: communiceren, samenwerken, kritisch denken, ict-vaardigheden. Allerlei vaardigheden waarvan we denken dat de leerlingen die later in de maatschappij nodig hebben. Kinderen leren om vanuit een vraag onderzoek te doen om tot een antwoord te komen.

De kracht van het thematisch onderwijs ligt in het feit dat leerlingen heel erg betrokken zijn en daardoor ook intrinsiek gemotiveerd zijn en kennis tot zich nemen. Ook moeten ze weer kunnen teruggeven wat ze geleerd hebben. Dit gebeurt door bijv. het maken van een presentatie, muurkrant of een quiz. Er zijn vele manieren om kennis te verwerken en het mooie is dat op deze manier tegemoet gekomen wordt aan de verschillende talenten die kinderen hebben.

Plusklas

De plusklas is een klas met leerlingen die op grond van hun prestaties een andere uitdaging nodig hebben voor de leerstof.
Er is een plusklas voor leerlingen uit groep 3 en 4, 5 en 6 en één voor groep 7 en 8.
De leerlingen van groep 3 starten na de herfstvakantie in de plusklas. De betreffende leerlingen worden ongeveer 1 uur per week uit de groep gehaald. De kinderen krijgen na afloop van de plusklas extra ‘klassenwerk’ mee naar de klas waarmee ze gedurende de schoolweek extra werk hebben waarmee ze uitgedaagd worden.

Doelstelling
De doelstelling van de plusklas is het tegemoetkomen aan de specifieke behoeften van (hoog)begaafde kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar op zowel intellectueel als op sociaal-emotioneel en creatief gebied. Dit doen we door:

  • ieder kind een intellectuele stimulans en uitdaging op eigen niveau te bieden (cognitief aspect);
  • alle kinderen de gelegenheid te bieden met gelijkgestemde leeftijdsgenoten in contact te komen en daarmee te kunnen optrekken (sociaal aspect);
  • de creatieve capaciteiten te stimuleren zodat deze zich zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien (creativiteitsaspect).

Criteria voor plaatsing
Om te bepalen wie er in de plusklas geplaatst wordt, hanteren we deze criteria:
- een leerling is gediagnosticeerd hoogbegaafd of
- een leerling beschikt over leer- en kindkenmerken die vragen om uitdagende leerstof waarbij beroep wordt gedaan op het creatieve denkvermogen.
Een grote zelfstandigheid en een goede werkhouding zijn ook belangrijke factoren om geplaatst te worden in de plusklas.

Juf José is de leerkracht van de plusklas. Als er vragen zijn, kunt u altijd bij haar terecht.

Zelfstandig werken

Om kinderen met hun eigen ontwikkelingsgebied aan het werk te laten gaan zijn er tijdens de lessen momenten van zelfstandig werken waarbij ook de zelfstandigheid van leerlingen gestimuleerd wordt.
Tijdens het zelfstandig (ver)werken heeft de leerkracht de gelegenheid om kinderen individueel of in groepjes extra instructie te geven.
De inhoud van de dag- of weektaak bevat zelfstandig te maken en te leren leerstof uit rekenen, taal, lezen, Engels en schrijven.

Talentonderwijs

Elk kind heeft één of meer talenten. Tijdens de gewone lessen kunnen deze talenten aangesproken en ingezet worden. Toch hebben verschillende kinderen talenten die niet tijdens de gewone lessen ontplooid kunnen worden. Daarom hebben wij als school gekozen om talentonderwijs vorm te geven door het organiseren van wisselmiddagen.

Sinds een aantal jaren werken we op vrijdagmiddag met de ‘wisselmiddag’. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 tekenen zelf in voor een workshop en volgen deze in een gemengde groep. Deze workshops vinden de leerlingen erg leuk om te volgen. Met deze wisselmiddagen komen we tegemoet aan de behoeften van leerlingen om hun talenten verder te ontwikkelen.