Missie en visie

Onze school is een open christelijke school. Dit betekent dat alle kinderen welkom zijn bij ons op school! Wij zijn de Immanuelschool. De naam Immanuel betekent : ‘God is met ons’ . Deze belofte willen we de kinderen meegeven. We zijn een school en dat betekent dat onderwijs geven onze kernactiviteit is. We willen elk kind voldoende kennis en vaardigheden bijbrengen en goed voorbereiden op het vervolgonderwijs. Deze kennis en vaardigheden betreffen ook hoe je omgaat met de ander en jezelf. Daar gebruiken we als uitgangspunt de belangrijke waarden en normen vanuit de Bijbel, waar God ons, door de verhalen heen, leert hoe we ons leven kunnen leiden. 

Uitgangspunt in ons onderwijs is dat elk kind een uniek schepsel van God is. En omdat we dit geloven is het vanzelfsprekend dat we elkaar (leerlingen, ouders en teamleden) respecteren. 

Waarom geven wij onderwijs?

 • Wij vinden dat de school een samenbindende factor is binnen de veelkleurige Oudewaterse gemeenschap, waarin we mogen delen van wat God ons in Zijn Woord belooft;
 • Wij gebruiken de Bijbel als (inspiratie)bron en richtsnoer voor ons handelen;
 • Wij vinden dat elk kind uniek is en dat verschillen het uitgangspunt moeten zijn voor het pedagogisch en didactisch handelen;
 • Wij geloven dat respect, openheid en vertrouwen basisvoorwaarden zijn voor een pedagogisch klimaat op school;
 • Wij geloven dat een kind tot een goede ontwikkeling kan komen door middel van de drie basisbehoeften: competentie, autonomie en relatie;
 • Wij geloven dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen in een omgeving waarin ze veiligheid, structuur en regelmaat vinden.

Wat geven wij als school? 

 • De Immanuelschool geeft betekenis aan de Bijbelse verhalen en vertaalt deze naar de leefwereld van de kinderen;
 • Iedere leerling wordt als een uniek schepsel erkend en behandeld om zodanig tot zijn of haar recht te komen;
 • We bieden basiskennis voor alle kinderen en komen in onze manier van werken tegemoet aan en hebben de zorg voor de individuele talenten van kinderen;
 • Onderwijs waarbij kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces, waarbij hun zelfstandigheid bevorderd wordt en de eigen inbreng van kinderen gestimuleerd wordt;
 • Onderwijs waarbij zowel de cognitieve ontwikkeling als de sociaal-emotionele ontwikkeling worden gestimuleerd;
 • Een goede interactie en relatie met de kinderen om het aansluiten bij de individuele mogelijkheden van ieder kind te bevorderen;
 • Goede en zorgvuldig gekozen methodes om de kerndoelen van het onderwijs te realiseren;
 • Leersituaties om de samenwerking tussen leerlingen te stimuleren;
 • Leerkrachten die ervan uitgaan dat Jezus Christus onze Verlosser is;
 • Professionele leerkrachten die met veel plezier en enthousiasme zinvol werk doen;
 • Onderwijs dat voldoet aan de kwaliteitsnormen van de Inspectie en dat opbrengstgerichtheid door middel van groei als doel heeft.

De visie van waaruit wij werken

Levensbeschouwelijke visie

De Immanuelschool is een school waar de Bijbel als bron (inspiratie tot handelen) en richtsnoer wordt gebruikt. De school wil een samenbindende factor zijn binnen de veelkleurige Oudewaterse gemeenschap en mogen delen van wat God ons in Zijn woord belooft. We gaan ervan uit dat Jezus Christus onze Verlosser is. Als school geven wij betekenis aan de Bijbelse verhalen en vertalen deze naar de leefwereld van de kinderen. Ieder kind erkennen en behandelen we als een uniek schepsel en willen het als zodanig tot zijn of haar recht laten komen. De Immanuelschool wil voor kinderen een voorbeeld zijn.

Pedagogische visie

De Immanuelschool is een protestants-christelijke school. Belangrijke waarden worden aan de Bijbel ontleend. Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij de identiteit van de school in de praktijk tot uiting brengen. Wij komen aan het unieke van kinderen tegemoet. Respect, openheid en vertrouwen zijn belangrijke elementen van het pedagogisch klimaat op onze school. Wij vinden het belangrijk om een omgeving te scheppen waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Hierbij vinden wij veiligheid, structuur en regelmaat voor ons belangrijk.
Op de Immanuelschool vinden wij zowel de cognitieve ontwikkeling (het aanbieden van kennis, het leren) als de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen belangrijk. Wij leren kinderen verantwoordelijkheid te dragen en bevorderen de zelfstandigheid. Wij stimuleren hierbij de eigen inbreng van kinderen. Kinderen verschillen van elkaar en deze verschillen zijn uitgangspunt voor het pedagogisch en didactisch handelen. Naast het aanbieden van basiskennis voor alle kinderen, willen wij in onze manier van werken tegemoetkomen aan en zorg hebben voor de individuele talenten van kinderen.

Onderwijskundige visie

Wij maken werk van adaptief onderwijs. Dit betekent dat wij met ons onderwijs zoveel mogelijk aansluiten bij de individuele mogelijkheden van elk kind. We werken aan een goede relatie met alle kinderen. Goede interactie bevordert immers het aansluiten bij de individuele mogelijkheden van ieder kind. Wij bevorderen het zelfvertrouwen en het welbevinden van kinderen om een goede ontwikkeling mogelijk te maken. Omdat wij op de Immanuelschool van alle kinderen een goed beeld willen hebben, volgen wij de ontwikkeling van kinderen.
Pas dan kunnen we met ons onderwijs goed aansluiten bij de mogelijkheden van het kind. Kennisoverdracht is belangrijk, maar het aanbod kan van kind tot kind op onderdelen verschillen. Wij gebruiken goede en zorgvuldig gekozen methodes om de kerndoelen van het onderwijs te realiseren. Soms moeten kinderen leerstof alleen verwerken. Daarnaast streven wij in leersituaties naar samenwerking tussen leerlingen.
Wij willen bijdragen aan een school die zich voortdurend ontwikkelt om tegemoet te komen aan de continue ontwikkeling van kinderen. Op deze manier borgen wij de kwaliteit van ons onderwijs. Het gebruik van moderne media, waaronder ICT, maakt deel uit van onze manier van werken. Nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen worden getoetst aan onze visie en, indien wenselijk, geïntegreerd in de wijze van werken.

Gebedsgroep

Een aantal moeders van leerlingen vormt een gebedsgroep, die elke twee weken op woensdagmorgen bijeenkomt van 8.30 tot 9.00 uur. Ze lezen een Bijbelgedeelte met elkaar, zingen samen en bidden voor de school, de kinderen, het team, bestuur, thuissituaties, zieken, en voor gebedspunten die in de twee gebedsbrievenbussen gedaan zijn. Er hangt een gebedsbrievenbus in de gang en we gaan met een gebedsbrievenbus de klassen rond.
Wilt u meer informatie, benader dan Maaike van der Kuur, Marion Vonk en Karin de Goeij.

Identiteitsparagraaf

In de identiteitsparagraaf staat omschreven hoe wij op de Immanuelschool praktisch omgaan met de christelijke identiteit. De identiteitsparagraaf is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het team en de schoolraad. Onze identiteitsparagraaf: