Onderwijskwaliteit                   

De Onderwijsinspectie is tevreden over het onderwijs op onze school. De Immanuelschool valt onder het basistoezicht.
De gemiddelde uitstroom is VMBO-t/HAVO. 

Toetsen

Het is belangrijk om de ontwikkeling van kinderen te volgen. Voor de cognitieve ontwikkeling zoals lezen, spelling en rekenen is dit gemakkelijk objectief te doen. Bij de sociale en creatieve ontwikkeling worden de waarnemingen van de leerkracht gebruikt. De groepsleerkracht bekijkt hoe uw kind met anderen omgaat en hoe hij of zij functioneert in de groep. 

In groep 1 en 2 gebruiken we de observatielijsten van KIJK om de kinderen op zeventien ontwikkelingsgebieden te volgen. 
Vanaf groep 3 volgen we de resultaten door Cito-toetsen af te nemen voor de leergebieden technisch lezen, rekenen, begrijpend lezen, spelling en woordenschat.

We nemen de Cito-toetsen halverwege en aan het einde van het schooljaar af. De resultaten van de toetsen worden opgenomen in ons leerlingvolgsysteem (LVS) om zo de ontwikkeling van uw kind in kaart te brengen. 

Naast de halfjaarlijkse Cito-toetsen gebruiken we ook toetsen vanuit de methodes om te monitoren waar verdere aandacht voor nodig is. Ouders ontvangen de resultaten van de Cito-toetsen bij de rapportage in het portfolio van hun kind.

Tussentijdse toetsen en de eindtoets
We maken gebruik van de normale tussentijdse CITO-toetsen om een goed beeld te krijgen welk type vervolgonderwijs een leerling zou kunnen uitstromen en op welke cognitieve ontwikkelingsgebieden een leerling nog even extra uitgedaagd moet worden.

In groep 8 wordt in april de Route-8 toets afgenomen. Ouders ontvangen een uitgebreide rapportage van deze toets, zodat ze een beeld krijgen van de prestatie van hun kind in vergelijking met andere kinderen in Nederland.

Portfolio's

De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen twee keer per schooljaar een rapportage over een hun ontwikkeling mee. Deze rapportage is nog volop in ontwikkeling. Het is een mix tussen portfolio waarbij kinderen laten zien welke doelen ze behaald hebben en een rapportage vanuit de leerkracht over de ontwikkeling op cognitief en sociaal-emotioneel gebied.

Doorstroom

De leerlingen uit groep 8 zijn als volgt uitgestroomd: 

SchooltypeAgustus 2020Augustus 2021
VMBO-B met LWOO11
VMBO-Basis41
VMBO-Kader 1
VMBO-K/T21
VMBO-Theoretisch54
VMBO-T/HAVO20
HAVO71
HAVO/VWO20
VWO34


Meer informatie over de resultaten van ons onderwijs vindt u op de website www.scholenopdekaart.nl

Kwaliteitszorg

De schoolontwikkeling en de stip op de horizon is uitgewerkt in ons 4-jarig schoolplan. Vanuit onze uitgezette koers ontwikkelen we het jaarplan. Andere punten uit ons jaarplan komen uit de schoolanalyse en ouder- en leerlingenquêtes. 

Op de Immanuelschool hebben we met het team kwaliteitskaarten ontwikkeld. In deze kwaliteitskaarten zijn doelen, ambities en afspraken beschreven hoe we het doen. Deze kaarten komen regelmatig terug op teamvergaderingen om ze up-to-date te houden. Zo houden de kwaliteit scherp in het oog.

Voor de schoolanalyse werken we met een format wat aangeleverd wordt vanuit onze stichting. Alle resultaten en trends worden hierin beschreven en er wordt een plan van aanpak gemaakt, wat weer opgenomen wordt in ons jaarplan. Dit wordt uitgewisseld met de onderwijsinspectie.

Daarnaast gebruiken wij een ouderenquête en een leerlingenquête, waarmee we om de twee jaar onderzoeken hoe de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen naar de school kijken.