Onderwijskwaliteit                   

De Onderwijsinspectie is tevreden over het onderwijs op onze school. De Immanuelschool valt onder het basistoezicht.
De gemiddelde uitstroom is VMBO-t. 

Toetsen

Het is belangrijk om de ontwikkeling van kinderen te volgen. Voor de cognitieve ontwikkeling zoals lezen, spelling en rekenen is dit gemakkelijk objectief te doen. Bij de sociale en creatieve ontwikkeling worden de waarnemingen van de leerkracht gebruikt. De groepsleerkracht bekijkt hoe uw kind met anderen omgaat en hoe hij of zij functioneert in de groep. 

In groep 1 en 2 gebruiken we de observatielijsten van KIJK om de kinderen op zeventien ontwikkelingsgebieden te volgen. 
Vanaf groep 3 volgen we de resultaten door Cito-toetsen af te nemen voor de leergebieden technisch lezen, rekenen, begrijpend lezen, spelling en woordenschat.

We nemen de Cito-toetsen halverwege en aan het einde van het schooljaar af. De resultaten van de toetsen worden opgenomen in ons leerlingvolgsysteem (LVS) om zo de ontwikkeling van uw kind in kaart te brengen. 

Naast de halfjaarlijkse Cito-toetsen gebruiken we ook toetsen vanuit de methodes om te monitoren waar verdere aandacht voor nodig is. Ouders ontvangen de resultaten van de Cito-toetsen bij de rapportage.

Tussentijdse toetsen en de eindtoets
We maken gebruik van de normale tussentijdse CITO-toetsen om een goed beeld te krijgen welk type vervolgonderwijs een leerling zou kunnen uitstromen en op welke cognitieve ontwikkelingsgebieden een leerling nog even extra uitgedaagd moet worden.

In groep 8 wordt in april de Route-8 toets afgenomen. Ouders ontvangen een uitgebreide rapportage van deze toets, zodat ze een beeld krijgen van de prestatie van hun kind in vergelijking met andere kinderen in Nederland.

Rapporten

De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen twee keer per schooljaar een rapportage over een hun ontwikkeling mee. Deze rapportage is nog volop in ontwikkeling. Het is een mix tussen portfolio waarbij kinderen laten zien welke doelen ze behaald hebben en een rapportage vanuit de leerkracht over de ontwikkeling op cognitief en sociaal-emotioneel gebied.

Doorstroom

De leerlingen uit groep 8 zijn als volgt uitgestroomd:

SchooltypeAgustus 2020Augustus 2019
PRO/LWOO10
VMBO44
VMBO-K/T2 
VMBO-T511
VMBO-T/HAVO2 
HAVO75
HAVO/VWO2 
VWO34


Meer informatie over de resultaten van ons onderwijs vindt u op de website www.scholenopdekaart.nlMeer informatie

Kwaliteitszorg

Het werken aan kwaliteit en het borgen en het bewaken hiervan is een cyclisch proces. Op basis van de ontwikkelde visie op onderwijs en opvoeding binnen onze school, het integraal beleidsplan van De Vier Windstreken, een schoolanalyse en de inspectierapporten van de afgelopen jaren, borgen en verbeteren we de kwaliteit.

Voor de schoolanalyse hebben we binnen De Vier Windstreken gekozen voor het Werken met Kwaliteitskaarten van Cees Bos. De aandachtspunten die de Inspectie heeft, staan hier ook in.

Daarnaast gebruiken wij een ouderenquête en een leerlingenquête, waarmee we om de twee jaar onderzoeken hoe de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen naar de school kijken.

De aspecten die uit de analyses naar voren komen worden opgenomen in de schoolontwikkeling en nemen wij zo mee in onze jaarlijkse planning voor de schoolverbetering.

De schoolontwikkeling staat omschreven in het schoolplan en heeft een duidelijke relatie met het personeelsbeleid. Schoolontwikkeling houdt namelijk ook de ontwikkeling van de leerkrachten in.