Verlof vragen

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Dat betekent dat uw kind naar school moet en niet zomaar thuis kan blijven. In bijzondere omstandigheden kan er geoorloofd worden verzuimd. In de leerplichtwet staat dat bij ‘gewichtige omstandigheden’ de directie van een school een leerling toestemming mag geven de school te verzuimen. Hierbij moet u denken aan:

  • een verhuizing van het gezin;
  • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad;
  • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar);
  • overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad;
  • viering van een 25-,40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders;
  • het 12 ½ -, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders.

Voor al deze vormen van ‘gewichtige omstandigheden’ zult u een schriftelijk aanvraag moeten indienen op school, minimaal zes weken van tevoren.
Het formulier hiervoor kunt u hiernaast vinden.

Er kan een verzoek worden ingediend om vakantie op te nemen buiten de vastgestelde periode. Deze uitzondering wordt gemaakt wanneer het voor de ouder(s)/verzorger(s) die door zijn of haar beroep niet tijdens één van de schoolvakanties met vakantie kan/kunnen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Woerden. Het formulier hiervoor is op school aanwezig, maar u kunt dit formulier voor aanvraag van een verlof ook vinden op onze website.

Verzoeken voor extra vrije dagen in verband met uitstapjes, eerder op vakantie gaan, goedkope reizen e.d. worden afgewezen. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.