Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt, ontstaan wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt, dus ook op school, de school van uw kind. Die misverstanden of fouten moeten natuurlijk wel uitgepraat en opgelost worden.

Als ouder richt u zich in eerste instantie tot de leerkracht van uw kind en/of andere direct betrokkenen om over zaken waar u zich niet in kunt vinden te overleggen. Ons streven is dat elke leerkracht u en/of uw kind altijd serieus neemt en goed naar u en/of uw kind luistert en samen met u en/of uw kind naar de best mogelijke oplossing zoekt.

Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of komt u er met de leerkracht niet uit, dan kunt u de zaak bespreken met de directie of de contactpersoon van de school. De contactpersoon heeft tot taak uw klacht aan te horen, u door te verwijzen naar de directie of eventueel naar een andere instantie.

Mocht de kwestie na overleg met de directie voor u alsnog niet op een bevredigende wijze zijn opgelost, dan kunt u uw klacht neerleggen bij de voorzitter van het College van Bestuur van De Vier Windstreken. U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon (zie hierna).

Op grond van de klachtenregeling staat het u ook vrij direct een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs waarbij De Vier Windstreken is aangesloten. Het beleid van de Landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs is er evenwel op gericht dat klachten binnen de (school)organisatie zelf worden opgelost. Daarom verwijst de Landelijke Klachtencommissie zaken die nog niet voldoende binnen de organisatie zelf zijn behandeld, naar de organisatie terug, om te bewerkstelligen dat binnen de organisatie alle wegen worden bewandeld om tot oplossing van de klacht te komen.

Kan de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan neemt de Landelijke Klachtencommissie de klacht uiteraard in behandeling. Gelet op dit beleid geven wij u dringend in overweging een klacht in eerste instantie op te lossen op schoolniveau en – als dit niet leidt tot een voor u bevredigende uitkomst – de zaak voor te leggen aan de voorzitter van het College van Bestuur van De Vier Windstreken.

Vertrouwenspersoon

Bij de interne vertrouwenspersoon kunt u altijd terecht om, vertrouwelijk, een geval van (vermeend) machtsmisbruik te bespreken. Zij zal naar uw verhaal luisteren en bespreken welke stappen ondernomen zouden kunnen worden.

De interne vertrouwenspersoon kan u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school, aangesteld door ons schoolbestuur en werkzaam voor alle basisscholen die onder dit bestuur vallen. De externe vertrouwenspersoon is er om met u verder over de klacht te praten en u te ondersteunen bij eventuele verdere stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Ook de gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk. De externe vertrouwenspersoon van D4W heet Albert van der Zalm.

De interne en externe vertrouwenspersoon kunt u bereiken via de gegevens die in de bijlage bij de schoolgids vermeld staan. 

Klachtencommissie

Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht officieel ingediend bij de klachtencommissie. De klachtencommissie onderzoekt dan de klacht en adviseert het bestuur van de school over de te nemen maatregelen. Het bestuur beslist wat het met het advies doet en laat dat aan alle partijen weten.

De landelijke klachtencommissie is te bereiken via de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO).  

Adres: Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T 070 386 16 97
info@gcbo.nl
www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl